Közszolgálati elismerések augusztus 20. alkalmából

Szentes Város Önkormányzata a közszolgálatban kiemelkedő munkát végzőket Kiemelkedő közszolgálatért” elismerésben részesítette az augusztus 20-ai ünnepség keretében a Megyeházán rendezett ünnepségen, amelyeket Szabó Zoltán Ferenc polgármester adott át az intézmények által javasolt személyeknek:

Elismerésben részesült Almási Antal István, aki 2011. óta dolgozik a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél, a hulladékgazdálkodási részleg, majd a köztisztasági csoport munkatársaként. Közterület gondozási munkakörébe a fűkaszálás, cserje irtás, gondozási hulladék begyűjtése, bármilyen egyéb rakodási – pakolási feladat, rendkívüli takarítási feladatok tartoznak hozzá. A Köztisztasági csoport egyik legrégebbi munkatársaként bármikor, akár munkaidőn kívül is számítani lehet a munkájára.

Berezvai Ferenc az a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban, aki a legrégebben, 1994. óta dolgozik, megszakítás nélkül. Évekig gépészként dolgozott, majd 2009. óta műszakvezetőként segíti az intézmény irányítását. Ötletei, újításai jelentős megtakarításokat jelentenek az üdülőközpont számára. Az évek alatt kiépített kapcsolatrendszerét kamatoztatja a problémák hatékony megoldása érdekében. Kollégái szeretik, tisztelik, szakmailag szinte túlságosan is támaszkodnak a tudására. Empatikus probléma érzékeny személyisége példaértékű. Tudása, tapasztalata, hozzáértése szinte pótolhatatlanná teszi az intézmény üzemeltetésében.

Bihari Andrásné 1997. óta a Szentes Városi Szolgáltató KFT munkavállalója, mint a távhőszolgáltató részleg adminisztrátora. Munkáját precízen, lelkiismeretesen végzi, nagy figyelmet fordít a feladatok határidejének betartására. Munkatársait mindig meghallgató, támogatást nyújtó kolléganő. Mindig szem előtt tartotta a KFT jó hírének megóvását és öregbítését.

Bódi Szilvia 2005-óta dolgozik a szociális területen és 2016. januárjától a Szentesi Családsegítő Központ munkatársa. Gyermekvédelmi munkáját családgondozóként kezdte, majd később az újonnan bevezetésre kerülő óvodai-iskolai szociális segítő munka lett a szakterülete. Nagyon jól alkalmazkodott az új kihívásokhoz, és megfelelő szakértelemmel építette a jelzőrendszert, és az általa ellátott iskolákkal, óvodákkal, azok pedagógusaival nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki. Munkatársai szeretik és becsülik nagy teherbírását. Az iskolai segítő munkát követően munkamorálja és elhivatottsága okán vezetői megbízást kapott a családsegítő szakterületen, melyet nagy empátiával és szakértelemmel, látott el. 2022-től – egyéni kérését figyelembe véve, vezetői feladatait átadva – esetmenedzseri feladatokat lát el a központban, mely során nem csak Szentes, de a városhoz tartozó járási településeken is végez gyermekvédelmi feladatokat.

Dallos-Szilágyi Imréné Erzsike már a közgazdasági érettségi után megszerezte a szükséges szakirányú alapképzettséget és a Szentesi Városi Könyvtárban kezdett dolgozni, majd hosszabb kitérő után 2015. óta olvasószolgálati könyvtárosként újra a Könyvtár csapatát erősíti. Pozitív személyisége, örökös mosolya miatt a kollégák és az olvasók is bizalommal fordulnak hozzá, ha egy-egy feladatot, problémát kell megoldani. Töretlen lelkesedéssel keresi az új ötleteket, lehetőségeket, hogy a Könyvtár azokon keresztül népszerűsítse az olvasást, az élethosszig tartó tanulást, a könyvtár-használatot.

Andor Csilla énekművész-tanár műsorát Nagy János c. igazgató, Szentes Város Díszpolgára kísérte zongorán.

Dósa Margit – a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon varrónő-mosónője. Csongrádon érettségizett és női ruhakészítő szakképesítést is szerzett. A későbbiekben is folyamatosan frissítette tudását, szociális gondozó és ápoló képzésen, majd gyermek- és ifjúsági felügyelő képzésen vett részt. Ellenőrzi és kezeli az intézmény textil raktárát. Szabás, varrás és javítási feladatokat végez az ellátotti és dolgozói ruházatot illetően. Munkatársaival színvonalas munkát lát el. Szigorúan betartja a szakmai előírásokat, határidőket. Pontos, példaértékű munkát végez. Részt vesz az ellátottak részére szervezett kulturális, sport és szórakoztató programokon is. Kreatív ötleteivel, megoldásaival az ellátottak lakókörnyezetét, továbbá a dolgozók munkakörnyezetét is szebbé teszi.

Gulyás Tamásné Bakai Borbála érettségi után szociális gondozó és ápoló képzettséget szerzett. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 2012. óta vesz részt aktívan a gondozási csoport munkájában. Személyes gondoskodást végzőként, személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai tanfolyamokon, tanácskozásokon sajátított el új ismereteket. Munkatársaival törekszik a színvonalas teammunka feltételeinek megteremtésére. A szakma elvárásainak maximálisan eleget tesz. Probléma felismerése és megoldása kimagasló, precíz és szakszerű munkát végez. Kezdeményező, a plusz feladatok vállalásában is élen jár. Elhivatottan, együttérzően, segítőkészen végzi munkáját.

Gyermán-Dobai Mária éveken keresztül a közalkalmazotti tanács tagja volt, képviselte a dolgozók érdekeit. 2021-ben csoportvezető védőnői megbízást kapott. A védőnői körzet határ módosításához szükséges dokumentáció összeállításában, kidolgozásában vezető szerepet játszott. A napi feladatain túl, a Rózsavölgyi házban terhes felkészítő tanfolyamokat szervez és aktívan részt vesz azok megvalósításában. A távollévő dolgozók helyettesítését nem csak megszervezi, hanem részt is vesz a helyettesítő munkákban. Éveken keresztül kiegyensúlyozott, magas színvonalú szakmai munkájával segíti az intézmény működését, kollégái szeretik, munkáját elismerik.

Gyermán Mihályné Ibolya 2005. óta a Polgármesteri, majd a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyintézőként látja el feladatait. A Képviselő-testület és a Jogi Bizottság jegyzőkönyveit körültekintően vezeti. Maximális segítséget nyújt minden hozzáfordulónak. A képviselők részére részletes felvilágosítást ad, segíti munkájukat. Az ügyfelek problémáit hatékonyan igyekszik megoldani. A munkatársaival és az intézmények dolgozóival nagyon jó a kapcsolata, kollégái szeretik, megbecsülik.

Komáromi Tímea Szentes Város Hajléktalan Segítő Központjának szociális munkatársa 2017-től. A hajléktalan emberekkel való foglalkozás nála igazi hivatástudattal párosul. Elfogadó, empatikus, segítőkész személyiségét kivétel nélkül szeretik az ellátottak. Kiemelkedő tudással rendelkezik a szociális ellátások jogszabályait illetően, éppen ezért a kliensek bizalommal keresik a hivatalos ügyintézéseik kapcsán. Munkáját a precizitás és hatékonyság jellemzi. Szakmaisága elismerésre méltó.

Kósa Nikoletta 17 éve dolgozik Szentes Város Gondozási Központban, mely az első munkahelye. Szociális asszisztens képzés elvégzése után a Fogyatékkal Élők Nappali klubjában végzi mindennapi feladatait. Legfőbb feladata a speciális helyzettel élő ellátottak egyéni és csoportos fejlesztése, foglalkoztatása. Az elmúlt években egyre több programot önállóan szervez, mint például a nordic walking edzéseket. Heti rendszerességgel kíséri a klubtagokat az úszás és bocha foglalkozásokra. Az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal jó kapcsolatot ápol, empatikus és segítőkész. A rábízott feladatok elvégzése terén talpraesettség és határozottság jellemzi.

Kovács Róbert 2016. óta dolgozik a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél. Feladatkörébe tartozik az út, járda és egyéb térburkolatok javítása, felújítása. Munkájával hozzájárul az évente elvégzett több ezer négyzetméternyi térburkolat megújulásához, a belvízvédelmi feladatok teljesítéséhez. Jelentős segítséget jelentett az útburkolati jel festési feladatok során végzett helyettesítéssel. Munkájában közreműködő, azt figyelmesen, pontosan teljesíti, sokoldalú kihívásoknak próbál teljes mértékben megfelelni. Munkatársaival, munkavezetőivel a kapcsolata jó.

Kucsora Terézia 2019 októberétől dolgozik a Szentesi Sportközpontnál, mint gondnok / adminisztrátor. Sokoldalúságának, szorgalmának kezdettől fogva nagy hasznát vette az Intézmény. Számos, a gondnoki / adminisztrátori feladatokon túli munkát is szívesen vállal, aktívan részt vesz a gyermektáborok lebonyolításában. 2021. óta a Sportszálló Vendégház recepciós munkakörét is ellátja. Sokoldalúságával és ötleteivel segítséget nyújt a felmerülő és megoldásra váró feladatok végrehajtásában, melyet pontosan és körültekintően végez el. Munkatársaival a kapcsolata kiváló, minden területen számíthatnak rá. Tevékenyen részt vesz a közösségi csapatmunkában, mellyel hozzájárul a munkatársak közötti jó kapcsolattartáshoz.

Labádi-Fébert Andrea 2020. februárjától a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal településfejlesztési referense majd 2021. január 01-től a Műszaki Iroda irodavezetője. Ezt megelőzően a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a Városfejlesztési Csoportot vezette. Munkakörének minél hatékonyabb ellátása miatt rendszeresen képezte magát. Irodavezetőként nagyon jól alkalmazkodott az új kihívásokhoz, jó csapatot alakított ki a munkatársakkal. Kollégái és az intézmények vezetői, dolgozói szeretik, tisztelik, bizalommal fordulnak hozzá. A képviselők által feltett kérdésekre mindig precíz felvilágosítást, választ ad, segíti munkájukat. Az ügyfelek problémáit hatékonyan igyekszik megoldani. Alkalmazkodó, közvetlen személyiségével mindenkivel megtalálja a közös hangot, fontos szerepe van Szentes város arculatának megrajzolásában.

Marcsó Zoltánné Katalin óvodapedagógusi pályáját 1980-tól a Ruhagyári Óvodában kezdte, majd vezetőjeként sokat tett intézményéért, munkatársaiért, az óvodáskorú gyermekek fejlődéséért. Sajnálatos módon egészségügyi problémák miatt pályája elhagyására kényszerült, majd évek múltán dajkai munkakörben újra elhelyezkedett a Szentesi Központi Óvodában. Nevelőmunkáját, a feladatköréhez tartozó feladatokat, maximálisan, példaértékű precizitással végzi. Munkatársaival szemben végtelenül toleráns, alkalmazkodó. Türelmes lénye, jelenléte megnyugtató. Szívesen vállalja hiányzások esetén a helyettesítéseket, támogatja a gyermekcsoportok óvodai ünnepségeit. A szülőkkel tisztelettudó, diszkrét, tapintatosan kommunikál.

Ohratkáné Németh Erzsébet a Rákóczi Óvodában 2002-től dolgozik dajkaként. Munkáját tudatosság, precizitás, nagyfokú hivatásszeretet jellemzi. Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében örömmel közreműködik, kreatív ötleteivel segíti az óvodapedagógusok munkáját. Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. Rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktív szerepet vállal. Sok pályakezdő vagy fiatalabb dajkának szolgált mentorául, hozzá mindig bátran fordulhattak szakmai segítségért.

Pappné Gál Dóra kisgyermeknevelő, 2011-óta dolgozik Szentes Város Bölcsődéjében. Nagy odaadással, felelősségteljesen végzi munkáját. Pályakezdőként nehéz feladatot kapott, felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását. Rövid idő alatt elsajátította a szakma fortélyait a tapasztaltabb kisgyermeknevelőktől. Rendkívül jó kommunikációs készségének köszönhetően nagyon jó kapcsolatot létesít a gyermekekkel, szülőkkel és a kollégákkal. Segítőkész minden helyzetben, barátságos, empatikus. Szakmai tudásának gyarapítása érdekében felsőfokú képesítést szerzett. Elhivatott, feladatának tekinti a gyermekek egészségének megőrzését, készségeiknek és képességeiknek a lehető legmagasabb szintre való emelését.

Puskás István 2017. óta dolgozik a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nél. Feladatkörébe tartozik gépkezelőként a parkok, zöldterületek karbantartása, fűkaszálás, fák gallyazása, virágágyak előkészítése és a közterek téli hóeltakarítása, síkosságmentesítése. Kifejezetten együttműködő, barátságos személyiségével a részlegének csendes, de meghatározó alakja, fontos része van a pozitív munkahelyi légkör fenntartásában. Munkájára bármikor számítani lehet.

Stiak Tibor 2015-től karbantartó, helyettesítő gépész, szükség esetén úszómester minőségben dolgozik a Szentesi Sport és Üdülőközpontnál. Műszaki beállítottságát, problémamegoldó képességét, találékonyságát, vidám mentalitását remekül tudja érvényesíteni a mindennapokban. A vízszerelés, a lakatosmunka, a kőműveskedés, a kertészeti, logisztikai, és medencetakarítási feladatok ellátása is hozzá tartoznak. Pontos, precíz, a nagy felelősséggel járó feladatokat is hibátlanul elvégzi. Vidám, segítőkész, közösségi ember. Kollégáival jó viszonyt ápol. Szabadidejének egy részét is itt tölti, főleg horgászással. Ennek gyümölcse az idén egy közel 10 kg-os amur lett. Eddig! Hajrá Fradi! Hajrá Tibi! Csak úgy, mint eddig.

Szabó Sándor 2007. óta a Szentes Városi Szolgáltató KFT munkavállalója. Hosszú éveken át a kéményseprő részlegen végzett adminisztrátori munkát, majd a Kertvárosi tömb fűtőműbe került, mint diszpécserközpont kezelő. A változásokhoz jól alkalmazkodott, nem ijedt meg az új feladatok ellátásától sem, munkakörét gyorsan megtanulta, azóta is lelkiismeretesen látja el, mindig lehet rá számítani, segítőkész, kollégái szeretik.

Szalainé Dobóvári Brigitta 2001 óta erősíti a Szentesi Családsegítő Központ szakmai munkáját. Pályáját családsegítőként kezdte, majd a 2016-ban történő gyermekvédelmi struktúra átalakításakor feladatai gyermekjóléti ügyfélkörrel bővültek. A változásokat ugyanolyan könnyedséggel és rugalmassággal kezelte, mint a napi munkafolyamatokat. Lelkiismeretesen, precízen végzi munkáját. Szakmai tudása naprakész, a feladatokra sosem problémaként tekint, hanem kihívásként és mindig törekszik a megoldásra. Kollégái szeretik, tisztelik, keresik társaságát, valamint bizalommal fordulnak hozzá szakmai tanácsért, segítségért. Alkalmazkodó, közvetlen személyisége okán mindenkivel megtalálja a közös hangot.

Szántai Szilvia Rózsa 2011-ben kezdett a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban pályázati koordinátorként dolgozni. Munkakörének minél hatékonyabb ellátásához rendszeresen képezte magát, így logisztikus, közbeszerzési referens, projekt menedzsment, infrastruktúra fejlesztő, turisztikai projektmenedzser tanácsadó okleveleket szerzett. Lelkiismeretesen végzi munkáját. Feladata nemcsak a szentesi, hanem a nagytőkei önkormányzat pályázatainak figyelése, elkészítése és nyomon követése. Kollégái szeretik, elismerik, megbecsülik.

Tési-Vass Gergelyné lassan 20 éve dolgozik a Szentesi Művelődési Központban, ahol jelenleg a Tokácsli Galériában a teremőri feladatokat látja el. Ezen kívül széleskörű felvilágosítást nyújt a látogatóknak a kiállításokról, az aktuális kiállítóról, a Központ egyéb programjairól és Szentes város egyéb tudnivalóiról. A kiállítások megvalósításában, az installációk elhelyezésében, a megnyitó ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában is mindig lehet rá számítani. Kiemelkedően empatikus és kommunikációs készségének köszönhetően mind a kiállítókkal, mind a vendégekkel harmonikus kapcsolatot alakít ki. Udvarias és mindig készséges táralat-vezetéssel segíti a Tokácsli Galéria vendégeit. Kiemelkedő szerepe volt a közelmúltban zárult Omega 60 kiállítás sikereiben. Munkáját a saját maga által, igen magas szintre tett igényességgel és mindenki megelégedésére végzi.

Vadász Béla 1996. óta a Szentes Városi Szolgáltató KFT távhőszolgáltató részlegénél, mint csoportvezető diszpécserközpont kezelő tevékenykedik. Nagy figyelmet szentel a feladatok pontos, határidőben történő elvégzésére. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen látja el, besegít más munkaterületen dolgozó kollégáinak is. Munkatársait mindig meghallgató, támogatást nyújtó kolléga, akit kollégái megbecsülnek és szeretnek.

Vargáné Filó Tímea nyolc éve dolgozik a Gondozási Központnál. Gazdasági/gazdálkodási munkaköre rendkívül felelősségteljes, nagy odafigyelést és precizitást igényel. Emellett még további feladatokat is ellát, mint a gépkocsivezetők munkájának koordinálása, vagy az ellátottak szállításának szervezése. Kollégáival jó személyes és szakmai kapcsolatot ápol. Pályázati elszámolásokban szintén példaértékű munkát végez. Nyitott a továbbképzésekre, így elvégezte az idősügyi referensi és a minőségbiztosítási képzést. Megoldás centrikus gondolkodásával segíti kollégáit – például a közalkalmazotti tanácsban. Feladatvállalási aktivitás jellemzi, az időszakosan rá átruházott feladatokat is pontosan végzi el. Kollégái megbecsülik.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.