Egy életpálya a fókuszban…

Szentes Város Önkormányzata idén a hagyományos időpontban nem tudta megrendezni a pedagógusnapi ünnepséget. Szeptember 12-én délelőtt, az új időpontban, ugyancsak a járványvédelmi intézkedések betartásával, köszöntötte a nyugállományba vonuló pedagógusokat a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán.

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Gergely Józsefné részére, aki pályáját 1980-ban az V. számú Napköziotthonos Óvodában kezdte meg. 1986-ban a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán óvónői diplomát szerzett. Elkötelezettséget érzett a tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek prevenciója és korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres iskolakezdése és a tehetségek kibontakoztatása iránt. 2006-ban „Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért” városi elismerésben részesült. 2008-ban a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskola Karán differenciáló fejlesztőpedagógus szakvizsgát tett. Kiemelkedő szakmai kompetenciája az óvoda egyéni arculatát tükröző helyi nevelési program, az „alkotó” elkészítése, mely a néphagyományok átörökítését, a jeles napok, ünnepélyek tartalmas megszervezését, a gyermekek játékos, örömtéli élménynyújtását tartalmazza. 40 éves példaértékű pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Kovács Sándorné részére, aki1979-ben óvónőként kezdte pályáját a szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat óvodájában. 1983-ban a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán óvónői diplomát szerzett. 1997-től ellátta a Klauzál Utcai Óvodában a gyermekvédelmi feladatokat. 2007-2008-ban a Klauzál Utcai Óvoda tagóvoda-vezetője, 2016-tól a „Kincses kultúróvodai program” megvalósítója. Bekapcsolódott különböző szakmai munkaközösségek munkájába és maga is koordinálta a Belső Önértékelési Csoport feladatait. Önképzés és szervezett továbbképzések útján gazdagította pedagógiai ismereteit, melyeket tudatosan épített be saját pedagógiai gyakorlatába. Munkája során új munkaformákat, módszereket, IKT eszközöket alkalmazott. Szakmája iránt elkötelezett, gyermekszerető, jól kommunikál a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

3./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Illésné Matus Julianna részére, aki 1980-ban szerzett óvónői diplomát a Szarvasi Óvónőképző Intézet nappali tagozatán, majd elhelyezkedett a Rákóczi utcai Óvodában, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Már pályakezdőként sok szerepet vállalt a helyi továbbképzések, bemutatók szervezésében, megtartásában. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett, és az ott hallottakat beépítette a mindennapi nevelőmunkájába. Pedagógiai munkáját a kreativitás és a korszerűség hatja át. Munkáját nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi. 2013-től az intézmény gyermekvédelmi felelőse. Munkája és személyisége jelentősen hozzájárul az intézmény elismertségéhez, pozitív megítéléséhez. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Zsiga Judit részére, aki az érettségi és óvónői képesítés megszerzése után 1979-ben a Damjanich János utcai Óvodában helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Munka mellett, 1984-ben szerzett felsőfokú szakképesítést, az akkori Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Munkáját hivatásnak tekintette, mely során mindig a gyermekek és az óvoda érdekeit tartotta szem előtt. Munkájára a pontosság, megbízhatóság, becsületesség, segítőkészség volt jellemző. Aktív szerepet vállalt a családok és az óvoda kapcsolatrendszerének erősítésében, ápolásában. Közösségi feladatokban, kirándulások, rendezvények szervezésében, fellépések lebonyolításában aktívan vette ki a részét. 2000-ben gyermektánc-oktató végzettséget, majd 2007-ben ezen a területen szakvizsgát szerzett. Az Ő kezdeményezésével és vezetésével hosszú évek óta működik a népi gyermekjáték, illetve néptánc foglalkozás. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola tanára, Vajdáné Balogh Ida Katalin részére, aki pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte 1979-ben a derekegyházi Általános Iskolában. 1984-ben a Bajai Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Pályakezdő tanítóként a legfontosabb célja volt tanítványai körében a közösségfejlesztés, és az ének-zenei tehetséggondozás, így 1989-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben kezdett tanítani a Kossuth Téri Általános Iskolában. 1997-ben került a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolába, ahol megalapította az iskolai énekkart és a kamarakórust. Heti rendszerességgel készültek különböző témájú előadásokra, fellépésekre, országos szintű versenyekre. A zene és népdal iránti elhivatottsága hozta létre a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola és a romániai Újszentesi Petőfi Sándor Általános Iskola testvériskolai kapcsolatát, mely hosszú évek óta eredményesen működik. Zenei témájú közéleti tevékenysége elismert a városban, aktív tagja a Városi Fúvószenekarnak, alapítója és vezetője a Vadrózsák népdalkörnek. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

6./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Balogh Terézia részére,aki 1978-ban szerzett matematika-kémia szakos diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981-től a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, 2001-től pedagógiai értékelési szakértő, 2015-től Mesterpedagógus, szakértő. Számtalan képzésben vett részt és szerzett újabb módszertani ismereteket. Tanítványai rendszeresen nyerték meg a városi, területi, megyei versenyeket, ill. előkelő helyen végeztek országos megmérettetéseken is. Tanulmányi- versenyszervező munkájából a regionális Curie Környezetvédelmi Verseny emelkedett ki leginkább. Kiváló kapcsolatot ápol megyei és országos tehetséggondozó intézményekkel. Számtalan társadalmi és civil szervezet kuratóriumi tagja, vezetője.  Tanítványai között többen lettek orvosok, gyógyszerészek, vegyészek.  Osztályfőnöki munkája kimagasló volt, tanítványaival évtizedek múlva is tartja a kapcsolatot.  2000-ben Tudományos Ismeretterjesztésért – ezüst fokozatot, valamint Hevesy György Emlékplakettet kapott a kémia tanításért, 2001-ben Richter Gedeon díjat kapott a kémia tanításért, 2005-ben Szentes Városért emlékplakettet, 2010-ben Bolyai – díjat, ugyanebben az évben Szentes Város „Tehetséggondozásért végzett kiemelkedő munkásságáért” díjat, 2013-ban „Bonis Bona „ A nemzet tehetségeiért díjat, 2014-ben Németh László-díjat kapott. 44 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Janiga Lászlóné részére,aki 1980-ban szerezte meg biológia-testnevelés szakos tanári diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskola alapító tagja. A biológia tanítás, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés olyan szaktekintélye volt, aki a napi tanári tevékenységén túl regionális, megyei és országos szinten végzett pedagógiai munkáján keresztül is elismertté vált szakmai körökben. Tanítványai élmezőnyben végeztek az országos, területi és megyei biológia- és környezetvédelmi versenyeken, eredményesen szerepeltek a területi, megyei sportversenyeken. Osztályfőnökként kiváló szakmai felkészültség, példamutató pedagógiai munka jellemezte. Diákjai a nyolcadik évfolyam elvégzése után alaposan felkészítetten indultak a középiskolába, sokan választották a testnevelés és biológia szakirányokat. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Pappné Pintér Etelka részére,aki 1981-ben szerzett tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskolának 1980-tól, az iskola alapításától kezdve tagja. Magyar nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét tanított alsó tagozaton, munkáját igen magas színvonalon végezve.  A differenciálás nagy hangsúlyt kapott munkájában. Szakszerűen segítette a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordított, tanítványai évről évre igen szép eredményeket értek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken. A gyerekek mindig bizalommal fordulhattak hozzá. Sok szabadidős programot szervezett osztályainak, amelyek még jobban összekovácsolták a közösséget. 2016-ban Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapott. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Slégerné Szalai Irén részére,aki 1980-ban szerzett tanítói diplomát a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskola tantestületének 1980-tól alapító tagja. Az iskolákban folyó alsós regionális Curie Környezetismereti Emlékverseny fő szervezője, lebonyolítója volt évtizedeken keresztül.  Saját ötleteivel feladatlapokat, demonstrációs eszközöket készítve, pedagógiai tapasztalatait hozzáadva készült tanóráira. Tesztelő munkájának tapasztalatait közkincsé tette a kollégái között, majd a követő, érdeklődő városi, regionális intézmények pedagógusai számára is. A kezdetektől részt vett az iskolában folyó szabadidős gyermekprogramok megszervezésében, irányításában, kivitelezésében. 2006-ban Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapott. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Szabóné Jernei Terézia részére, aki 1981-ben szerezte meg tanítói diplomáját a Bajai Tanítóképző Főiskolán. 1980-tól tanított a Derekegyházi Általános Iskolában, 2008-tól pedig a Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézményében. Szentesi lakosként négy évtizeden keresztül járt ki a településre, szívén viselve és segítve a faluban élő, sokszor hátrányos helyzetű gyerekek, családok életét. Osztályainak színház-látogatásokat, kirándulásokat, családokkal közös programokat szervezett. Tanítóként több tantárgyat is tanított, de a magyar nyelv és irodalom oktatása állt legközelebb hozzá.  Nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek képesség szerinti differenciálására.  Segítette a fejlesztésre szoruló kisdiákokat, ennek érdekében 2006-ban fejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett. Színvonalas ünnepi műsorok betanításával járult hozzá a falu és az iskola kulturális életéhez. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Szelesné Mohácsi Éva részére,aki 1980-ban szerzett magyar-történelem szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.  1981-től tanított a Szentesi Koszta József Általános Iskolában. 2002-ben közoktatás vezetői képzettséget szerzett, 1999-től nyugdíjba vonulásáig intézményvezető – helyettes volt.  Pályafutása során végig figyelemmel kísérte a történelem tantárgyhoz kapcsolódó legújabb kutatások eredményeit, szakmailag, módszertanilag is fejlesztve tudását.  Tanítványait rendszeresen felkészítette országos és regionális történelem szaktárgyi versenyekre, ahol sikeresen szerepeltek.  Történelmi megemlékezések, vetélkedők, ballagási ünnepségek fő szervezője és koordinátora volt. A „Határtalanul” pályázat keretében felkészítette diákjait Kárpátalja, Erdély és Szlovákia történelméből, nevezetességeiből. Tehetséggondozó tevékenységében különösen kiemelt szerepet kapott Szentes helyismerete, néprajza. Irányította a társadalomtudományi munkaközösség, valamint a napközis nevelés tartalmi munkáját, az intézmény tankönyv beszerzéseit, továbbképzéseit. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Benedek Tibor Zoltán részére,aki 1977-ben kezdett képesítés nélküli pedagógusként dolgozni, majd 1979-ben szerzett diplomát Egerben testnevelés-biológia szakon.  Egyetlen munkahelye a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt.  Kiemelkedő feladatának tekinti az úszás oktatását, Szentesen gyerekek ezreivel szerettette meg a vizet, az úszást, a vízilabdát. Labdarúgó edzései az alsó és a felső tagozatosok körében is népszerűek. Időt, energiát nem kímélve a sportolás fontosságára irányítja a tanítványai figyelmét. Hitvallása: ép testben ép lélek. Tanítványai fel is néznek rá.  Humorral és játékosan tanít fegyelemre és önfegyelemre. Energiája kifogyhatatlan. Munkafegyelme példás, tanítványai és kollégái közvetlen egyénisége miatt szeretik és tisztelik. Szentes Városa 2013-ban magas színvonalú pedagógus munkájának elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesítette és 2018-ban a Férfiak Klubja méltónak találta a Gránit Oroszlán Példakép Díj elnyerésére. 42 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna részére,1982-ben szerezte tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 37 éve végzi az alsó tagozatos gyermekek nevelését és oktatását a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében. Oktató-nevelő munkáját precizitással, aprólékossággal, és nagy-nagy szeretettel végezte. Hosszú éveken át az alsós humán munkaközösséget is irányította. Elkötelezett vallásos élete mintaként szolgál és szolgált az iskolai közösség számára. 2000-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért-díjban, majd 2016-ban Szentes Városa „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesítette. 38 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusa, Hegyi Katalin részére.A szakma alapjait a Rákóczi utcai óvodában sajátította el, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola óvodájában több mint 22 év óta dolgozik. Színes egyéniségével, pozitív hozzáállásával, humorával meghatározó a közösség életében. Hitvallása: ha egy kisgyerek szeret óvodába járni, akkor a felzárkóztatás és a tehetséggondozás minden fokozatára képes a szeretett pedagógusért. 2003-ban a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért-díjban, 2014-ben Szentes Város „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesült. 2016-ban kiváló tehetségfejlesztő munkája elismeréseként megkapta a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjat. Több évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

A Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikumának pedagógusa, Farkasné Kovács Eszter részére. Pedagógus pályáját 1978-ban kezdte a Kossuth téri Általános Iskolában, majd 1983-tól 2018-as nyugdíjazásáig a Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanított, mint magyar nyelv és irodalom, valamint némettanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető. Példamutató oktató, nevelő munkát végzett, mind kollégái, mint diákjai tisztelik és kedvelik. A szaktárgyi ismeretek átadása mellett hangsúlyt helyezett a közösségépítésre: osztálykirándulások, tantestületi kirándulások szervezője és kísérőtanára. Hosszú éveken keresztül többletfeladatként vállalta az iskolai könyvtár kezelését, a könyvek kölcsönzését, a szakmai és szépirodalmi könyvek beszerzését, részben pályázatokon keresztül. Ilyen minőségében is indította tanítványait könyvtár-használati versenyen. 40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Fotók: dite.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.